Regulamin Kodów Rabatowych

§ 1
Pojęcia użyte w Regulaminie

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1) Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „WoITech Wojciech Ryba”, Żelazowej Woli 8/14, 20-853 Lublin, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7122516429 REGON 061351692;
2) Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna wyposażona w zdolność prawną, w szczególności Konsument lub PNPK;
3) Towar – wszelkie rzeczy ruchome oferowane przez Sprzedawcę w ramach Sklepu;
4) Kod rabatowy– elektroniczny kod w postaci alfanumerycznej, uprawniający Kupującego do realizacji zakupu towarów w sklepie internetowym https://fragaria.art prowadzonym przez Sprzedawcę, w postaci procentowej zniżki naliczanej od wartości zamówienia;
5) Data ważności – termin określający czas w którym można zrealizować kod rabatowy na stronie https://fragaria.art i dokonać przy jego użyciu zakupu towarów;
6) Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://fragaria.art i jego rozszerzeniami;
7) Regulamin Sklepu – regulamin sklepu internetowego Fragaria, dostępny pod adresem https://fragaria.art/regulamin;

§ 2
Zasady korzystania z Kodu rabatowego

1. Udostępnienie Kodu rabatowego następuje w formie informacji zawartej na głównej stronie sklepu https://fragaria.art lub poprzez inne kanały informacyjne.
2. Klient nie ma obowiązku skorzystania z Kodu rabatowego, w takiej sytuacji wystarczy nie wpisywać Kodu rabatowego w koszyku.
3. Aby aktywować Kupon należy w koszyku wpisać ciąg znaków w okienku „Masz kupon? Kliknij tutaj, aby podać swój kod” podczas robienia zakupów w Sklepie.
4. Wpisanie Kodu rabatowego w wyżej wymienionym polu, spowoduje obniżenie wartości zamawianych towarów o wartość procentową danego Kodu rabatowego. Kod rabatowy można wykorzystać wyłącznie przy zakupie towarów nieobjętych innymi promocjami oraz towarów dostępnych i oferowanych na stanie sklepu.
5. Kod rabatowy może zostać wykorzystany zarówno w przypadku posiadania przez Użytkownika konta Klienta w Sklepie, jak i bez rejestracji konta w Sklepie.
6. W zamówieniu może zostać wykorzystany tylko jeden Kod rabatowy, a Kody nie sumują się ze sobą.
7. Kod rabatowy wygasa po upływie określonego na stronie https://fragaria.art jego terminu ważności.

§ 3
Reklamacje i zwrot towarów
Wszelkie reklamacje dotyczące wad towarów lub ich zwrotów przy zakupach z użyciem Kodu rabatowego będą rozpatrywane na warunkach ogólnych określonych w Regulaminie Sklepu.
§ 4
Postanowienia końcowe
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji Towarów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków Umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie z ważnych powodów takich jak zmiany przepisów prawa, zmiany technologiczne, zmiany biznesowe — bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego na podstawie Umów zawartych przed zmianą Regulaminu.
3. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu Sklepu dostępnego na https://fragaria.art/regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023r.